Aktualności

Rekolekcje KSKMA

14
02'13

Konfederacja Stowarzyszeń Katolickiej Młodzieży Akademickiej Konfederacja jest związkiem stowarzyszeń w rozumieniu art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz prywatnym stowarzyszeniem wiernych w rozumieniu prawa kanonicznego i posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.

Celami działania Konfederacji są:
a) reprezentacja interesów akademickich środowisk katolickich wobec władz kościelnych, państwowych oraz pozarządowych na forum krajowym i międzynarodowym,
b) integracja akademickich środowisk katolickich,
c) upowszechnianie postaw zaangażowania i odpowiedzialności wobec wspólnoty akademickiej, Kościoła i Narodu,
d) wspieranie działalności Członków Konfederacji,
e) usprawnienie przepływu informacji miedzy Członkami Konfederacji,
f) propagowanie zasad etyki katolickiej i współtworzenie kultury środowisk akademickich,
g) publiczne wyrażanie stanowisk wobec doniosłych kwestii społecznych,
h) prowadzenie działalności charytatywnej, promocję i organizację wolontariatu,
i) promocja kultury polskiej na arenie międzynarodowej.